Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Začiatky spoločnosti mož­no datovať od roku 1996, kedy bola oddelením od po­isťovne Otčina založená In­sdata, spol. s.r.o. Za tie roky prešla spoločnosť viacerý­mi zmenami, ktoré ju for­movali do dnešnej podoby. Minulý rok firma oslávila svoje 20. narodeniny a o pár mesiacov prišlo k jej doteraz najvýraznejšej zmene. Od ja­nuára 2017 už spoločnosť na trhu vystupuje pod novým a zároveň silnejším názvom UNIQA Group Service Cen­ter Slovakia, spol s.r.o, kedy sa stala oficiálne integrál­nou súčasťou veľkej rodiny UNIQA. Nové meno rezonuje a automaticky sa každému spája s koncernom UNIQA, čo je veľmi dôležité aj pri získavaní nových zamest­nancov do administratívnej oblasti, v ktorej spoločnosť plánuje v najbližších rokoch aj naďalej expandovať. UNI­QA GSC predstavuje servisné centrum viedenskej matky. Hlavnou úlohou je správa poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí výlučne pre rakúskych klientov UNI­QA Rakúsko. Neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti je i softvérový úsek, ktorý sa za­oberá správou informačného systému a aplikácií pre pois­ťovne z koncernu UNIQA.

Kuchynka UNIQA GSC

Oranžová kuchynka má povzbudiť chuť do jedla

Oddychová zóna UNIQA GSC

Moderne zariadená kreatívna miestnosť, tzv. „DENKRAUM“

Presklené átrium v budove na Palárikovej 3.

Firma sa na slovenskom a najmä nitrianskom trhu práce stihla etablovať ako významný regionálny zamestnávateľ a v septembri prekročila hranicu 500 zamestnancov s aktuálnym počtom 529. Práve s nárastom nových pracovníkov sú spojené ďalšie štrukturálne ako i organizačné zmeny v spoločnosti. Stavia sa nová budova pre ďalších 200 nových pracovníkov, ktorá by mala byť hotová v septembri 2018. Spoločnosť prevzala bý­valé priestory Tatra banky, ktoré dnes slúžia ako mo­derná oddychová zóna, tzv. cafetéria pre zamestnancov. V rámci prestavby vznikla špeciálna miestnosť „Den­kraum“, ktorá svojím pes­trofarebným a kreatívnym zariadením slúži ku genero­vaniu nových myšlienok a nápadov v inom, ako kance­lárskom prostredí. Záujem o našich zamest­nancov prezentuje spoločnosť aj prostredníctvom balíčka benefitov, ktorý spo­ločnosť každoročne obnovu­je a dopĺňa o ďalšie výhody. V sociálnej oblasti a rovnako aj systémom odmeňovania sa firma snaží byť výrazne nad úrovňou nitrianskeho prie­meru. Výhodou spoločnosti je i to, že všetky doterajšie budovy sú situované priamo v centre Nitry a ponúkajú at­raktívne pracovné prostre­die a veľmi kvalitné tech­nické vybavenie pre svojich pracovníkov.

Dosiahnutie hranice 500 zamestnancov 

Cafetéria