Choose a job in UNIQA GSC

QUESTIONNAIRE

Each person has its own performance curve, and we are aware of this fact in UNIQA GSC as well. We provide our employees with the possibility of flexible working hours, as well as part-time work.

Každý človek má inú výkonnostnú krivku a túto skutočnosť si uvedomujeme aj my v UNIQA GSC. Zamestnancom poskytujeme možnosť flexibilného pracovného času ako aj prácu na kratší pracovný úväzok.