Wähle eine Beschäftigung in UNIQA GSC

FRAGEBOGEN

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o. (UNIQA GSC)

Sídlo: sídlom Palárikova 3

949 01 Nitra

IČO: 34 145 311

 

Pozorne si prosím prečítajte nasledovné Podmienky ochrany osobných údajov a oboznámte sa s právami dotknutej osoby. Tieto podmienky sa môžu meniť preto Vám odporúčame ich pravidelne sledovať.

Spoločnosť sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nám boli Vami zverené, ak takúto povinnosť neukladá spoločnosti zákon. Údaje nám poskytnuté, nebudú zverejňované ani využívané na komerčné či obchodné účely bez riadneho zákonného dôvodu, napríklad Vášho výslovného a predchádzajúceho súhlasu.

 

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok sa rozumejú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“

Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou UNIQA GSC môže byť plnenie zákonných povinností, ktoré jej vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, zabezpečenie komunikácie s UNIQA GSC, poskytovanie služieb, sledovanie oprávnených záujmov UNIQA GSC alebo tretích strán a iné. Pokiaľ sa chcete ako dotknutá osoba informovať o konkrétnom účele spracúvania osobných údajov kontaktujte nás spôsobom uvedeným v týchto podmienkach.

UNIQA GSC môže spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie, kamerových snímaním vlastných budov alebo získané prostredníctvom webovej stránky https://www.uniqa-gsc.sk/.

UNIQA GSC nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, napríklad omylom alebo bez vyžiadania. UNIQA GSC nebude takto poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvať a zlikviduje ich bez upozornenia ich odosielateľa.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sú prevažne:

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,
 • bankové údaje
 • iné údaje vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným.

 

Sociálne siete a marketing

Spracúvanie osobných údajov získaných na sociálnej sieti Facebook a LinkedIn

Facebook (https://www.facebook.com/uniqa.gsc.sk/)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/uniqa-gsc-slovakia).

pod užívateľským menom UNIQA GSC nie je systematického charakteru a prebieha vždy len v súlade s podmienkami zmluvy a zásad poskytovateľa tej ktorej platformy.

Pre viac informácii o podmienkach spracúvania osobných údajov  si prosím prečítajte podmienky zverejnené na týchto sociálnych sieťach.

https://www.facebook.com/notes/uniqa-group-service-center-slovakia/v%C5%A1eobecn%C3%A9-pravidl%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%C3%AD-usporiadan%C3%BDch-na-facebook-str%C3%A1nke-uniqa-group-service-/1995141917392681/

https://www.facebook.com/notes/uniqa-group-service-center-slovakia/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%A9-podmienky/1977976049109268/

Niekedy na týchto sociálnych sieťach môže UNIQA GSC organizovať súťaže, pri ktorých UNIQA GSC vždy zverejní podmienky súťaže vrátane podmienok ochrany a spracúvania osobných údajov.

UNIQA GSC môže spracúvať vašu fotografiu alebo video záznam s vašou podobou (predovšetkým vyhotovené na podujatí organizovanom UNIQA GSC alebo inou spoločnosťou UNIQA Insurance Group) alebo prostredníctvom snímacích zariadení v budovách UNIQA GSC.

Kamerové záznamy vyhotovené v súvislosti s  priestormi UNIQA GSC, slúžia len na ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb. Tieto záznamy môžu byť sprístupňované tretím stranám ako napríklad poskytovateľovi bezpečnostnej strážnej služby, správcovi budovy alebo orgánom činným v trestnom konaní, poisťovniam, poškodeným a iné. UNIQA GSC uchováva záznamy po dobu 15 dní (najdlhšie) a následne ich automatický vymaže. Akékoľvek použitie takýchto záznamov je podmienené ochranou majetku, života a zdravia.

Záznamy a fotografie z rôznych podujatí môže UNIQA GSC zverejňovať na stránkach sociálnych médií (poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti), a to zvyčajne:

Facebook  https://www.facebook.com/uniqa.gsc.sk/?ref=bookmarks,

LinkedIn https://at.linkedin.com/company/uniqa-gsc-slovakia

Vimeo https://vimeo.com/home/myvideos

na vlastnej webovej stránke http://uniqa-gsc.sk/o-nas-inak,

ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

UNIQA GSC tiež ukladá vyššie uvedené osobné údaje (fotografie a záznamy z podujatí) interne na INTRANET a na externom cloude (na externom serveri poskytovateľa informačnej spoločnosti) najmä:

Google https://photos.google.com/albums.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť UNIQA GSC spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti nevie zaručiť, že tieto údaje nebudú prenesené do tretích krajín, avšak nastavenia ochrany osobných údajov v používateľskom konte UNIQA GSC boli nastavené na primeranú úroveň ochrany, tak aby nedochádzalo k prenosom osobných údajov bez primeranej ochrany. Pre viacej informácii odporúčame navštíviť stránky jednotlivých poskytovateľov, kde sa dočítate viacej informácii:

  1. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  2. https://www.facebook.com/about/basics
  3. https://vimeo.com/privacy
  4. https://policies.google.com/privacy?hl=sk

UNIQA GSC pri spracúvaní prihliada na základné práva a slobody každej dotknutej osoby a nezverejňuje také osobné údaje, ktoré sú podľa jej uváženia spôsobilé narušiť vaše základné práva slobody (najmä dôstojnosť osoby) a prestane ich spracúvať v prípade, ak dôjde k zániku účelu spracúvania alebo v prípade ak ako dotknutá osoba namietne spracúvanie alebo ak sama vyhodnotí, že záujmy dotknutej osoby prevyšujú nad záujmami UNIQA GSC.

Týmto však nie je vylúčené, že UNIQA GSC vykonáva zhromažďovanie informácii z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva.

Upozorňujeme Vás, že nenesieme zodpovednosť za ochranu osobných údajov na internetových stránkach, ktoré sa môžu objaviť na tomto webe formou externého prepojenia.

 

Pracovný pohovor

Vaše osobné údaje budú spracované prevádzkovateľom UNIQA GSC za účelom možného pracovného pohovoru v rámci predzmluvného vzťahu podľa § 41 a nasl. Zákonníka práce. Oprávnenými osobami spracúvania Vašich osobných údajov sú zamestnanci HR oddelenia. Kontakt na zodpovednou osobou je GDPR-UGSC@uniqa.at , tel.kont.: 037 7760 111.

Vaše osobné údaje budú spracúvané najdlhšie po dobu dokončenia/ukončenia pracovného pohovoru, pričom nebudú prenášané do tretích krajín. Máte právo si kedykoľvek do okamihu ukončenia pracovného pohovoru (oznámenia rozhodnutia o výsledku pohovoru) uplatniť svoje práva uvedené na tejto webstránke prevádzkovateľa ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ide o spracúvanie Vašich osobných údajov podľa § 41 Zákonníka práce ako tzv. predzmluvné vzťahy. V prípade neposkynutia Vašich osobných údajov nie je možne uskutočniť pracovný pohovor.

 

Plnenie povinností povinnej osoby

Na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je UNIQA GSC ako povinná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o AML. UNIQA GSC je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Plnenie povinností  podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (WHISTLEBLOWING)

Na účely poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti je UNIQA GSC oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na preverenie, prešetrenie, vybavenie, oznámenie, sprístupnenie podnetu oznamovateľa. UNIQA GSC je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

UNIQA GSC je tiež povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:

 1. dátum doručenia podnetu,
 2. meno, priezvisko a pobyt osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 3. predmet podnetu,
 4. výsledok preverenia podnetu,
 5. dátum skončenia preverenia podnetu.

 

Poskytnutie údajov svojim sprostredkovateľom

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté našich sprostredkovateľom. V prípade využitia služieb sprostredkovateľa (vrátane sub-sprostredkovateľov) UNIQA GSC príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala vašim údajom ochranu a štandardy minimálne v rovnakej miere ako sú u nás a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.

 

Poskytnutie údajov tretím stranám

Niekedy je UNIQA GSC povinná poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak jej to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto prípade príjme opatrenia podľa potreby tak, aby dosiahla čo najvyšší stupeň ochrany podľa konkrétnych okolností prípadu.

 

Cezhraničné prenosy

UNIQA GSC nevykonáva cielene prenosy do tretích krajín avšak v prípade, že by sa naskytla nutnosť prenosu mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany UNIQA GSC vykoná všetky primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

 

Cookies

Ide o malé dátové súbory, ktoré slúžia na uľahčenie prehliadania stránky a ukladajú sa vo vašom počítači. Používanie Cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo Vašom internetovom prehliadači. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies vypnúť, stránka môže prestať riadne fungovať.

 

Bezpečnosť

UNIQA GSC využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického, organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým vaše osobné údaje boli nami zverené a aby rešpektovali mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach a ich tajnosť.

 

Vaše práva vo vzťahu k vaším osobným údajom

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňuje Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

Ide najmä o právo:

 • na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • ich opravu, doplnenie, vymazanie,
 • obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky ich uloženia,
 • na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom,
 • byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov
 • na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

 

Súhlas a odvolanie súhlasu.

Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jej osobných údajov, ostane platný až do jeho písomného odvolania.

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Po obdržaní žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, UNIQA GSC bezodkladne žiadosť spracuje a informuje vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

 

Sťažnosť

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva ohľade vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na GDPR-UGSC@uniqa.at.