Online dotazník

Zaujali sme Vás? Vaše žiadosti doplnené o profesný životopis posielajte elektronicky na
adresu office-gsc@uniqa.at, alebo vyplňte ONLINE FORMULÁR:

Osobné údaje
kontaktné údaje


Vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Ďalšie pracovné skúsenosti
Vaše požiadavkyDoplňujúce informácieV súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) dávam týmto vedome svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, e-mailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní a nadobudnutých spôsobilostiach, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii .Tento súhlas udeľujem na dobu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie - do 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roka a na obdobie archivácie žiadosti v zmysle platnej legislatívy. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu spoločnosti.* Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné